English     صفحه نخست
بخشنامه ها
ردیف شماره تاریخ موضوع فایل بخشنامه پیوست
1 12010027 1391/12/26 ضرورت ارسال اطلاعات مربوط به مدیران نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان و متقاضیان تأسیس یا تبدیل به نهاد مالی به منظور تأیید صلاحیت حرفه ای یا تمدید آن از طریق ستان
2 12010001 1389/02/28 وظایف متولیان در قبال صندوقهای سرمایه گذاری
3 12010002 1389/02/28 حداکثر سود سپرده سال 1389
4 12010003 1389/03/03 نرخ تنزیل سود سهام تحقق یافته دریافت نشده
5 12010004 1389/04/20 در خصوص دریافت کارمزد از گواهی سپرده
6 12010005 1389/05/23 اصلاحات مورد نیاز در زمان بازگشت NAV
7 12010006 1389/05/24 نحوه تنزیل سود نقدی سهام موجود در پرتفوی صندوقهای سرمایه گذاری
8 12010007 1389/05/25 ارائه گزارشات ادواری نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان
9 12010008 1389/05/26 درج تاریخ صحیح در صورتهای مالی و گزارشات عملکرد صندوق
10 12010009 138/90/67 ضرورت اقدام فوری شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت برای پذیرش در بورس یا فرابورس ایران
11 12010010 1389/10/19 تسویه حساب فیمابین صندوق و کارگزاری ها پس از 3 روز کاری
12 12010011 1389/10/20 ارائه گزارشات ادواری نهادهای مالی سهامی خاص
13 12010012 1389/10/20 ارایه گزارشات ادواری توسط شرکتهای تامین سرمایه
14 12010013 1389/10/29 اقدام مدیران صندوقهای سرمایه گذاری برای دریافت مجوز سبدگردانی
15 12010014 1389/12/14 ارائه گزارشات ادواری توسط کانونهای نهادهای مالی
16 12010015 1390/02/05 چک لیست صندوقهای سرمایه گذاری
17 12010016 1390/02/07 شرایط پذیرش مدیر سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری
18 12010017 1390/11/01 ممنوعیت افتتاح حساب سپرده نزد ضامن/ ضامنهای جبران خسارت یا سود صندوق یا خرید گواهی سپرده صادر شده توسط آنها
19 12010018 1390/11/30 لزوم ارائه داده ها و اطلاعات روزانه صندوقها به سازمان بورس و اوراق بهادار
20 12010019 1390/12/06 مبنای محاسبه کارمزد مربوط به مدیردر مورد مابه التفاوت سود علی الحساب سپرده بانکی
21 12010020 1390/12/06 نرخ تنزیل سود سهام تحقق یافته دریافت نشده
22 12010021 1391/05/04 ضرورت ثبت و به روز رسانی دفاتر قانونی و تنظیم و ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر
23 12010022 139/15/15 لزوم سپرده گذاری صندوقهای سرمایه گذاری در بانکها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی
24 12010023 1391/06/05 تکمیل چک لیست رعایت قوانین و مقررات صندوقهای سرمایه گذاری تحت نظارت سازمان بورس واوراق بهادار توسط متولی صندوقها
25 12010024 1391/06/14 لزوم انعقاد قرارداد رسمی با بانکها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی توسط صندوقهای سرمایه گذاری در هنگام سپرده گذاری
26 12010026 1391/12/13 لزوم اخذ گواهی امضای دیجیتال توسط نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان
27 12010027 1391/12/26 الزام به نقد نمودن دارایی های صندوق در دورۀ اولیه تصفیه صندوق
28 12010028 1392/02/02 استقرار واحد مبارزه با پولشویی در نهادهای مالی تحت نظارت
29 12010029 1392/02/17 ارایه گزارش‌ها و اطلاعات شرکت‌های سرمایه‌گذاری و مادر (هلدینگ) (سهامی خاص)ثبت شده نزد سازمان از طریق سایت کدال
30 12010030 1392/02/22 تعیین دورۀ اولیۀ تصفیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری ، محاسبۀ خالص ارزش روز دارایی‌ها و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری طی این دوره
31 12010031 1392/03/21 لزوم محاسبه نسبتهای موضوع ماده 7 دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی براساس صورتهای مالی حسابرسی شده سالانه یا میاندوره ای و اخذ نظر حسابرس و بازرس قانونی و ارسال آن به سازمان
32 12010032 1392/04/31 ارائه فهرست شرکتهای پذیرفته شده قابل معامله توسط صندوقهای سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس ایران
33 12010033 1392/06/06 ارائه فهرست شرکتهای پذیرفته شده قابل معامله توسط صندوقهای سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس ایران
34 12010034 1392/08/25 نحوه ارسال گزارشهای عملکرد و صورتهای مالی توسط صندوقهای سرمایه گذاری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق سامانه کدال(سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران)
35 12010035 139/29/23 لزوم ارایه گزارش ابال معاملات واحدهای سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران یا فرابورس ایران به سازمان
36 12010036 1392/11/13 ضرورت تکمیل اطلاعات مربوط به نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان در سامانه ستان
37 12010037 1392/12/07 ارائه فهرست شرکتهای پذیرفته شده قابل معامله توسط صندوقهای سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس ایران
38 12010038 1392/12/28 ارائه فهرست شرکتهای پذیرفته شده قابل معامله توسط صندوقهای سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس ایران
39 12010039 1393/01/17 ارائه فهرست شرکتهای پذیرفته شده قابل معامله توسط صندوقهای سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس ایران
40 12010040 1393/03/18 امکان سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری در اوراق اختیار فروش تبعی
41 12010041 1393/03/26 الزام مدیران سرمایه گذاری صندوقها به تهیه بیانیه سیاست سرمایه گذاری (IPS) و افشای آن توسط مدیران صندوقهای سرمایه گذاری
42 12010042 1393/08/07 ارائه فهرست شرکتهای پذیرفته شده قابل معامله توسط صندوقهای سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس ایران
43 12010043 1393/09/04 ارائه فهرست شرکتهای پذیرفته شده قابل معامله توسط صندوقهای سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس ایران
44 12010044 1393/10/01 ارائه فهرست شرکتهای پذیرفته شده قابل معامله توسط صندوقهای سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس ایران
45 12010045 1393/12/13 سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری در سهام و مختلط
46 12010046 1394/01/16 ارائه فهرست شرکتهای پذیرفته شده قابل معامله توسط صندوقهای سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس ایران
47 12010047 1394/01/31 ادغام مجوزهای مشاور پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران، فر ابورس ایران، بورس کالا و بورس انرژی
48 12010048 1394/03/10 ارائه فهرست شرکتهای پذیرفته شده قابل معامله توسط صندوقهای سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس ایران
49 12010049 139/40/64 الزام شرکتهای تامین سرمایه به اخذ مجوزهای لازم به منظور انجام فعالیتهای بازارگردانی موضوع تبصره 1 ماده 6 اساسنامه شرکتهای تامین سرمایه
50 12010050 1394/06/22 ارائه فهرست شرکتهای پذیرفته شده قابل معامله توسط صندوقهای سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس ایران
51 12010051 1394/10/19 نحوه دریافت گواهی الکترونیکی و امضای دیجیتال
52 12010052 1394/10/23 ارائه فهرست شرکتهای پذیرفته شده قابل معامله توسط صندوقهای سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس ایران
53 12010053 1394/11/10 الزام هماهنگی در خصوص طرحهای پژوهشی با مرکز پژوهش توسعه و مطالعات اسلامی
54 12010054 1394/12/08 ارائه فهرست شرکتهای پذیرفته شده قابل معامله توسط صندوقهای سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس ایران
55 12010055 1394/12/26 ارائه فهرست شرکتهای پذیرفته شده قابل معامله توسط صندوقهای سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس ایران
56 12010056 1395/06/03 ارائه فهرست شرکتهای پذیرفته شده قابل معامله توسط صندوقهای سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس ایران
57 12010057 1395/09/24 ارسال اطلاعات صندوقهای سرمایه گذاری (xml) به سازمان بورس
58 12010058 1395/09/24 آموزش نحوه ارسال اطلاعات صندوقهای سرمایه گذاری (XML ) به سازمان بورس
59 12010059 1395/09/24 ارائه فهرست شرکتهای پذیرفته شده قابل معامله توسط صندوقهای سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس ایران
60 12010060 1395/09/28 ارائه فهرست شرکتهای پذیرفته شده قابل معامله توسط صندوقهای سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس ایران  
61 12010061  1395/12/24  تدوین و تصویب رویه نحوه سرمایه‌گذاری، نگهداری و فروش اوراق‌بهادار با درآمد ثابت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بخشنامه شماره 12010061  
 
62 12010062 1396/02/25 ارائه فهرست شرکتهای پذیرفته شده قابل معامله توسط صندوقهای سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس ایران
63 110010085 1396/08/16 ممنوعیت صدور واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها از طریق نمایندگی، شعب و دفاتر پذیرش شرکتهای کارگزاری مستقر در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری  
64 12010063
1396/12/21
چگونگی احتساب کارمزد ثبت و نظارت سازمان از محل دارایی های صندوقهای سرمایه گذاری
 
65 12010064 1398/06/16
ارائه ی نسخه جدیدی از اساسنامه صندوق سرمایه گذاری "جسورانه"
66 12010065 1398/10/02

چگونگی انتشار الکترونیکی آگهی ها و اطلاعیه های صندوق های سرمایه گذار (پیوست بخشنامه اصلاح شده است)


67 12010066 1400/02/03 اصلاح فرم درخواست پذیره نویسی صندوقهای سرمایه گذاری
68 12010067 1400/06/10 اصلاح بخشنامه شماره 12010045 سازمان به منظور فراهم نمودن امکان  سرمایه‌گذاری صندوقهای سرمایه ­گذاری "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" در واحدهای صندوق­های  "در سهام" و "مختلط" با مدیریت مشترک یک شخص حقوقی  
69 12010068 1400/06/23

ارائه چک لیست های مربوط به امور اجرایی صندوق های سرمایه گذاری (بروزرسانی در تاریخ 1400/11/03)


1400/11/05-09:50 تاريخ به روز رسانی:   388476 تعداد بازديد:
 
Skip Navigation Links.

.
 
©2017 All rights reserved. Powered by IT Department of SEO.
تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.   نقل مطالب بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.
Email: info@seo.ir