English     صفحه نخست
نمادهای متوقف، تعلیق شده و فعال-تحت احتیاط
ردیف نماد نام شرکت وضعيت تاريخ دليل توقف توضیحات
1 غپینو صنعتی پارس مینو متوقف 1401/03/02 مجمع عمومی عادی سالیانه
2 غشان شیر پاستوریزه پگاه خراسان متوقف 1401/03/02 مجمع عمومی عادی سالیانه
3 فجر فولاد امیر کبیر کاشان متوقف 1401/03/02 مجمع عمومی عادی سالیانه
4 سفارس سیمان فارس و خوزستان متوقف 1401/03/02 افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف,افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
5 غشاذر شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی متوقف 1401/03/01 مجمع عمومی عادی سالیانه
6 کفرا فرآورده های نسوز ایران متوقف 1401/03/01 مجمع عمومی عادی سالیانه,مجمع عمومی فوق العاده (اصلاح اساسنامه)
7 خچرخش چرخشگر متوقف 1401/03/01 افزایش بیش از 50 درصد قیمت سهم طی 15 روز معاملاتی
8 کخاک صنایع خاک چینی ایران متوقف 1401/02/31 مجمع عمومی عادی سالیانه,مجمع عمومی فوق العاده (اصلاح اساسنامه)
9 سخوز سیمان خوزستان متوقف 1401/02/31 مجمع عمومی عادی سالیانه,مجمع عمومی فوق العاده (اصلاح اساسنامه)
10 ددام داروسازی زاگرس فارمد پارس (داملران رازک) متوقف 1401/02/31 مجمع عمومی عادی سالیانه,مجمع عمومی فوق العاده (اصلاح اساسنامه)
11 لبوتان گروه صنعتی بوتان متوقف 1401/02/31 مجمع عمومی فوق العاده (تغییر سرمایه) با توجه به تصویب افزایش سرمایه بیشتر از 200 درصد از محل سود انباشته(سهام جایزه) در مجمع عمومی فوق العاده مورخ 2/03/1401، بازگشایی نماد معاملاتی پس از؛ (1) انتشار تصمیمات مجمع، (2) ایجاد فایل افزایش سرمایه و (3) ثبت افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکتها، انجام می شود.
12 ومعادن سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات متوقف 1401/02/28 مجمع عمومی فوق العاده (تغییر سرمایه)
13 بفجر فجر انرژی خلیج فارس تعلیق شده 1401/02/26 تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده 19 مکرر 1/ 12 مکرر 4 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام مع
14 مبین مبین انرژی خلیج فارس تعلیق شده 1401/02/26 تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده 19 مکرر 1/ 12 مکرر 4 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام مع
15 وساخت سرمایه گذاری ساختمان ایران متوقف 1401/02/25 مجمع عمومی فوق العاده (تغییر سرمایه) با توجه به تصویب افزایش سرمایه بیشتر از 200 درصد از محل سایر اندوخته ها و مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها (سهام جایزه) در مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/02/27، بازگشایی نماد معاملاتی پس از؛ (1) انتشار تصمیمات مجمع، (2) ایجاد فایل افزایش سرمایه و (3) ثبت افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکتها، انجام می شود.
16 غکورش صنعت غذایی کورش متوقف 1401/02/24 افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف
17 قنیشا قند نیشابور متوقف 1401/01/22 مجمع عمومی فوق العاده (تغییر سرمایه),افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف با توجه به تصویب افزایش سرمایه بیشتر از 200 درصد از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و سود انباشته (سهام جایزه) در مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/01/24، بازگشایی نماد معاملاتی پس از ثبت افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکتها، انجام می شود.
18 وسکرد سرمایه گذاری استان کردستان تعلیق شده 1400/12/18 سایر موارد با عنایت به مصوبه 1400/12/09 شورای عالی بورس
19 وساغربی سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی تعلیق شده 1400/12/18 سایر موارد با عنایت به مصوبه 1400/12/09 شورای عالی بورس
20 وسخراج سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی تعلیق شده 1400/12/18 سایر موارد با عنایت به مصوبه 1400/12/09 شورای عالی بورس
21 وسفارس سرمایه گذاری استان فارس تعلیق شده 1400/12/18 سایر موارد با عنایت به مصوبه 1400/12/09 شورای عالی بورس
22 وسقم سرمایه گذاری استان قم تعلیق شده 1400/12/18 سایر موارد با عنایت به مصوبه 1400/12/09 شورای عالی بورس
23 وسگیلا سرمایه گذاری استان گیلان تعلیق شده 1400/12/18 سایر موارد با عنایت به مصوبه 1400/12/09 شورای عالی بورس
24 وسخوز سرمایه گذاری استان خوزستان تعلیق شده 1400/12/18 سایر موارد با عنایت به مصوبه 1400/12/09 شورای عالی بورس
25 وسخراش سرمایه گذاری استان خراسان شمالی تعلیق شده 1400/12/18 سایر موارد با عنایت به مصوبه 1400/12/09 شورای عالی بورس
26 وسزنجان سرمایه گذاری استان زنجان تعلیق شده 1400/12/18 سایر موارد با عنایت به مصوبه 1400/12/09 شورای عالی بورس
27 وسصفا سرمایه گذاری استان اصفهان تعلیق شده 1400/12/18 سایر موارد با عنایت به مصوبه 1400/12/09 شورای عالی بورس
28 وسکرشا سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه تعلیق شده 1400/12/18 سایر موارد با عنایت به مصوبه 1400/12/09 شورای عالی بورس
29 وسرضوی سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی تعلیق شده 1400/12/18 سایر موارد با عنایت به مصوبه 1400/12/09 شورای عالی بورس
30 وسکرمان سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان تعلیق شده 1400/12/18 سایر موارد با عنایت به مصوبه 1400/12/09 شورای عالی بورس
31 وساشرقی سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی تعلیق شده 1400/12/18 سایر موارد با عنایت به مصوبه 1400/12/09 شورای عالی بورس
32 دانا بیمه دانا متوقف 1400/10/27 مجمع عمومی فوق العاده (تغییر سرمایه)
33 کیانا گروه مالی کیان متوقف 1400/07/18 سایر موارد
34 وسهمدا سرمایه گذاری استان همدان تعلیق شده 1400/07/11 عدم ارائه اطلاعات طبق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
35 تدبیر گروه سرمایه گذاری تدبیر متوقف 1400/06/27 سایر موارد
36 وسگلستا سرمایه گذاری استان گلستان تعلیق شده 1400/06/07 عدم ارائه اطلاعات طبق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان,سایر موارد,تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده 19 مکرر 1/ 12 مکرر 4 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام مع
37 وسیزد سرمایه گذاری استان یزد تعلیق شده 1400/06/01 عدم رعایت الزامات دستورالعمل پذیرش,عدم ارائه اطلاعات طبق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان,تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده 19 مکرر 1/ 12 مکرر 4 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام مع
38 وسهرمز سرمایه گذاری استان هرمزگان تعلیق شده 1400/06/01 عدم رعایت الزامات دستورالعمل پذیرش,عدم ارائه اطلاعات طبق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان,تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده 19 مکرر 1/ 12 مکرر 4 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام مع
39 وسلرستا سرمایه گذاری استان لرستان تعلیق شده 1400/05/09 عدم رعایت الزامات دستورالعمل پذیرش,عدم ارائه اطلاعات طبق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان,تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده 19 مکرر 1/ 12 مکرر 4 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام مع
40 وسمرکز سرمایه گذاری استان مرکزی تعلیق شده 1400/03/01 عدم رعایت الزامات دستورالعمل پذیرش,عدم ارائه اطلاعات طبق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان,تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده 19 مکرر 1/ 12 مکرر 4 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام مع
41 وسکهبو سرمایه گذاری عدالت استان کهگیلویه و بویراحمد تعلیق شده 1400/03/01 عدم رعایت الزامات دستورالعمل پذیرش,عدم ارائه اطلاعات طبق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان,تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده 19 مکرر 1/ 12 مکرر 4 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام مع
42 وسیلام سرمایه گذاری استان ایلام تعلیق شده 1400/03/01 عدم رعایت الزامات دستورالعمل پذیرش,عدم ارائه اطلاعات طبق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان,تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده 19 مکرر 1/ 12 مکرر 4 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام مع
43 وسیستا سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان تعلیق شده 1400/03/01 عدم رعایت الزامات دستورالعمل پذیرش,عدم ارائه اطلاعات طبق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان,تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده 19 مکرر 1/ 12 مکرر 4 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام مع
44 وساربیل سرمایه گذاری استان اردبیل تعلیق شده 1400/03/01 عدم رعایت الزامات دستورالعمل پذیرش,عدم ارائه اطلاعات طبق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان,تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده 19 مکرر 1/ 12 مکرر 4 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام مع
45 وسمازن سرمایه گذاری عدالت استان مازندران تعلیق شده 1400/03/01 عدم رعایت الزامات دستورالعمل پذیرش,عدم ارائه اطلاعات طبق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان,تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده 19 مکرر 1/ 12 مکرر 4 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام مع
46 وسقزوین سرمایه گذاری عدالت استان قزوین متوقف 1400/02/05 افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
47 وسبوشهر سرمایه گذاری استان بوشهر تعلیق شده 1400/01/21 تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده 19 مکرر 1/ 12 مکرر 4 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام مع
48 وبصادر بانک صادرات ایران متوقف 1401/03/03
49 دالبر البرز دارو متوقف 1401/03/03
50 دسبحان سبحان دارو متوقف 1401/03/03
51 فنورد نورد و تولید قطعات فولادی متوقف 1401/03/03
52 خپویش سازه پویش متوقف 1401/03/03
53 برکت گروه دارویی برکت متوقف 1401/03/03
54 واتی گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند) متوقف 1401/03/03
55 وسمحال سرمایه گذاری استان چهارمحال و بختیاری متوقف 1400/04/07
ردیف نماد نام شرکت وضعيت تاريخ دليل توقف توضیحات
1 فروسیل فروسیلیسیم خمین متوقف 1401/03/03 افزایش بیش از 50 درصد قیمت سهم طی 15 روز معاملاتی
2 پخش پخش البرز متوقف 1401/03/02 مجمع عمومی عادی سالیانه,مجمع عمومی فوق العاده (اصلاح اساسنامه)
3 ودی بیمه دی متوقف 1401/03/01 افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف,افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب,ابهام در اطلاعات یا لزوم اصلاح اطلاعات با اهمیت منتشر شده
4 فسوژ سوژمیران متوقف 1401/02/29 افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف
5 دی بانک دی تعلیق شده 1401/02/28 عدم ارائه اطلاعات طبق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان,شمول ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و عدم خروج شرکت از آن طرف مدت 2 سال
6 کایزد فرانسوز یزد متوقف 1401/02/28 افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
7 ارفع آهن و فولاد ارفع متوقف 1401/02/26 مجمع عمومی عادی سالیانه,مجمع عمومی فوق العاده (اصلاح اساسنامه)
8 زفجر کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان متوقف 1401/02/26 افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف
9 زاگرس پتروشیمی زاگرس تعلیق شده 1401/02/26 تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده 19 مکرر 1/ 12 مکرر 4 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام مع
10 تماوند تامین سرمایه دماوند متوقف 1401/02/24 افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب,سایر موارد
11 شاوان پالایش نفت لاوان متوقف 1401/02/19 مجمع عمومی فوق العاده (تغییر سرمایه)
12 کتوسعه توسعه صنایع و معادن کوثر متوقف 1401/01/23 افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
13 شراز پالایش نفت شیراز متوقف 1401/01/16 مجمع عمومی فوق العاده (تغییر سرمایه)
14 امیران گروه سرمایه گذاری امیر متوقف 1400/12/04 سایر موارد
15 تپسی پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس متوقف 1400/09/09 افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
16 وطوبی سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی متوقف 1400/04/01 مجمع عمومی عادی سالیانه
17 انتخاب گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان متوقف 1400/02/13 سایر موارد
18 منارا ایران نارا متوقف 1396/08/30 سایر موارد
19 حفجر کشتیرانی والفجر متوقف 1394/06/22 افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
20 وهامون سرمایه گذاری هامون صبا متوقف 1401/03/03
21 فزر پویا زرکان آق دره متوقف 1401/03/03
22 قاسم قاسم ایران متوقف 1401/03/02
23 دیزباد مرغ مادر دیز باد متوقف 1399/12/04
24 وکوثر اعتباری کوثر مرکزی تعلیق شده 1398/03/22
25 حکمت بانک حکمت ایرانیان متوقف 1398/03/22
26 سفاروم سیمان سفید ارومیه متوقف 1396/01/20
27 سلیم سرمایه گذاری سلیم متوقف 1393/09/29
1400/03/05-13:05 تاريخ به روز رسانی:   1868333 تعداد بازديد:
 
©2017 All rights reserved. Powered by IT Department of SEO.
تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.   نقل مطالب بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.
Email: info@seo.ir