English     صفحه نخست
نمادهای متوقف، تعلیق شده و فعال-تحت احتیاط
ردیف نماد نام شرکت وضعيت تاريخ دليل توقف توضیحات
1 وخارزم سرمایه گذاری خوارزمی متوقف 1400/06/31 افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
2 وبشهر توسعه صنایع بهشهر متوقف 1400/06/31 افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف
3 حفارس حمل ونقل بین المللی خلیج فارس متوقف 1400/06/31 افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
4 کماسه تامین ماسه ریخته گری متوقف 1400/06/30 افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف
5 لوتوس تامین سرمایه لوتوس پارسیان متوقف 1400/06/30 افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
6 کیمیاتک دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک متوقف 1400/06/30 افزایش یا کاهش بیش از 50 درصد قیمت سهم طی 15 روز معاملاتی
7 رانفور خدمات انفورماتیک متوقف 1400/06/28 مجمع عمومی فوق العاده (تغییر سرمایه)
8 وملی سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی متوقف 1400/06/27 ظن به استفاده از اطلاعات نهانی یا دستکاری قیمت توسط بورس مربوطه,ظن به دستکاری بازار (مبتنی بر اطلاعات یا معاملات) با خرید و فروش متکی بر اطلاعات نهانی توسط سازمان
9 وسگلستا سرمایه گذاری استان گلستان تعلیق شده 1400/06/07 عدم ارائه اطلاعات طبق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان,سایر موارد
10 قهکمت قند هکمتان متوقف 1400/06/01 مجمع عمومی فوق العاده (اصلاح اساسنامه),مجمع عمومی فوق العاده (تغییر سرمایه)
11 وسیزد سرمایه گذاری استان یزد تعلیق شده 1400/06/01 عدم رعایت الزامات دستورالعمل پذیرش,عدم ارائه اطلاعات طبق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
12 وسخراج سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی تعلیق شده 1400/06/01 عدم رعایت الزامات دستورالعمل پذیرش,عدم ارائه اطلاعات طبق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
13 وسخوز سرمایه گذاری استان خوزستان تعلیق شده 1400/06/01 عدم رعایت الزامات دستورالعمل پذیرش,عدم ارائه اطلاعات طبق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
14 وسزنجان سرمایه گذاری استان زنجان تعلیق شده 1400/06/01 عدم رعایت الزامات دستورالعمل پذیرش,عدم ارائه اطلاعات طبق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
15 وسرضوی سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی تعلیق شده 1400/06/01 عدم رعایت الزامات دستورالعمل پذیرش,عدم ارائه اطلاعات طبق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
16 وسخراش سرمایه گذاری استان خراسان شمالی تعلیق شده 1400/06/01 عدم رعایت الزامات دستورالعمل پذیرش,عدم ارائه اطلاعات طبق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
17 وسهرمز سرمایه گذاری استان هرمزگان تعلیق شده 1400/06/01 عدم رعایت الزامات دستورالعمل پذیرش,عدم ارائه اطلاعات طبق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
18 شنفت نفت پارس متوقف 1400/05/23 مجمع عمومی فوق العاده (تغییر سرمایه)
19 وسلرستا سرمایه گذاری استان لرستان تعلیق شده 1400/05/09 اظهار نظر مردود یا عدم اظهار نظر حسابرس نسبت به صورت های مالی,عدم رعایت الزامات دستورالعمل پذیرش,عدم ارائه اطلاعات طبق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
20 سدور سیمان دورود متوقف 1400/05/05 افزایش یا کاهش بیش از 20 درصد قیمت سهم طی 5 روز معاملاتی
21 سیستم همکاران سیستم متوقف 1400/05/05 مجمع عمومی فوق العاده (تغییر سرمایه),افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب افزایش سرمایه بیش از 200درصد از محل سودانباشته
22 بورس بورس اوراق بهادار تهران متوقف 1400/04/28 مجمع عمومی عادی سالیانه,مجمع عمومی فوق العاده (تغییر سرمایه),افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب با عنایت به افزایش 250 درصدی سرمایه شرکت در مجمع عمومی فوق العاده نماد شرکت تا زمان ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها متوقف خواهد بود.
23 فلوله لوله و ماشین سازی ایران متوقف 1400/04/22 مجمع عمومی عادی سالیانه,مجمع عمومی فوق العاده (تغییر سرمایه) افزایش سرمایه بیش از 200 درصد از محل سهام جایزه
24 انرژی بورس انرژی ایران متوقف 1400/04/02 مجمع عمومی عادی سالیانه,مجمع عمومی فوق العاده (تغییر سرمایه),افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب با عنایت به افزایش 200 درصدی افزایش سرمایه از محل سهام جایزه نماد معاملاتی شرکت تا زمان ثبت افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت ها متوقف خواهد بود.
25 اردستان سیمان اردستان متوقف 1400/03/17 سایر موارد عرضه نشده
26 غدشت دشت مرغاب تعلیق شده 1400/03/02 افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب,تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده 19 مکرر 1/ 12 مکرر 4 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام مع
27 وسمرکز سرمایه گذاری استان مرکزی تعلیق شده 1400/03/01 عدم رعایت الزامات دستورالعمل پذیرش,عدم ارائه اطلاعات طبق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
28 وسکهبو سرمایه گذاری عدالت استان کهگیلویه و بویر احمد تعلیق شده 1400/03/01 عدم رعایت الزامات دستورالعمل پذیرش,عدم ارائه اطلاعات طبق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
29 وسکرد سرمایه گذاری استان کردستان تعلیق شده 1400/03/01 عدم رعایت الزامات دستورالعمل پذیرش,عدم ارائه اطلاعات طبق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
30 وسیلام سرمایه گذاری استان ایلام تعلیق شده 1400/03/01 عدم رعایت الزامات دستورالعمل پذیرش,عدم ارائه اطلاعات طبق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
31 وسیستا سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان تعلیق شده 1400/03/01 عدم رعایت الزامات دستورالعمل پذیرش,عدم ارائه اطلاعات طبق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
32 وسفارس سرمایه گذاری استان فارس تعلیق شده 1400/03/01 عدم رعایت الزامات دستورالعمل پذیرش,عدم ارائه اطلاعات طبق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
33 وساربیل سرمایه گذاری استان اردبیل تعلیق شده 1400/03/01 عدم رعایت الزامات دستورالعمل پذیرش,عدم ارائه اطلاعات طبق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان
34 وسمازن سرمایه گذاری عدالت استان مازندران تعلیق شده 1400/03/01 عدم رعایت الزامات دستورالعمل پذیرش,عدم ارائه اطلاعات طبق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان,تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده 19 مکرر 1/ 12 مکرر 4 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام مع
35 وسبوشهر سرمایه گذاری استان بوشهر تعلیق شده 1400/01/21 تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده 19 مکرر 1/ 12 مکرر 4 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام مع
36 وانصار بانک انصار تعلیق شده 1397/05/06 سایر موارد
37 آکنتور کنتورسازی ایران تعلیق شده 1396/06/21 سایر موارد
38 سابیک سیمان ابیک متوقف 1392/04/31 سایر موارد عرضه نشده
39 غزر زر ماکارون متوقف 1400/06/30
40 تدبیر گروه سرمایه گذاری تدبیر متوقف 1400/06/27
41 آسیاتک انتقال داده های آسیاتک متوقف 1396/08/06
ردیف نماد نام شرکت وضعيت تاريخ دليل توقف توضیحات
1 غشهداب کشت و صنعت شهداب ناب خراسان متوقف 1400/07/01 افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف
2 دکپسول تولید ژلاتین کپسول ایران متوقف 1400/06/31 افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف
3 سبزوا سیمان لار سبزوار متوقف 1400/06/31 افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف
4 غصینو صنعتی مینو متوقف 1400/06/31 افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف
5 اوان مبین وان کیش متوقف 1400/06/31 افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
6 ثرود سرمایه گذاری مسکن زاینده رود متوقف 1400/06/31 افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
7 کیمیا صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران متوقف 1400/06/31 افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
8 وگستر گسترش سرمایه گذاری ایرانیان متوقف 1400/06/31 افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
9 وملل اعتباری ملل متوقف 1400/06/29 افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف,ابهام در اطلاعات یا لزوم اصلاح اطلاعات با اهمیت منتشر شده
10 تجلی تجلی توسعه معادن و فلزات متوقف 1400/06/17 سایر موارد عرضه نشده
11 گلدیرا صنایع گلدیران متوقف 1400/06/06 سایر موارد عرضه نشده
12 میهن بیمه میهن متوقف 1400/06/31
13 زفکا کشت و دامداری فکا متوقف 1400/06/30
14 غنیلی مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان متوقف 1400/06/29
15 فزرین زرین معدن آسیا متوقف 1400/06/22
16 درازی پخش رازی متوقف 1400/05/24
17 غدانه کارخانجات پنبه ودانه های روغنی خراسان متوقف 1400/05/23
18 فرود فولاد شاهرود متوقف 1400/05/19
19 قطران پالایش قطران ذغال سنگ متوقف 1400/05/19
20 فغدیر آهن و فولاد غدیر ایرانیان متوقف 1400/05/18
21 کتوسعه توسعه صنایع و معادن کوثر متوقف 1400/05/04
22 ددانا داروسازی دانا متوقف 1399/12/25
1400/03/05-13:05 تاريخ به روز رسانی:   612124 تعداد بازديد:
 
©2017 All rights reserved. Powered by IT Department of SEO.
تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.   نقل مطالب بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.
Email: info@seo.ir